⭕ manajemen | AKHIDAH

Islam adalah suatu agama yang mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang universal dan kekal. Islam mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju perkembangan teknologi dan peradaban. Al-Qur’an masih dan akan tetap mempunyai fungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di bagian bumi manapun, untuk masa kini dan masa-masa akan datang. Dalam menetapkan ajaran mengenai kedudukan akhlak dalam Islam, maka Islam mempunyai landasan teoretik dan tujuannya tersendiri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ajaran Islam secara keseluruhan yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist.

Manajemen dan AKHIDAH yang tak terlepas dari makna dalam Akhlak yang keutamaannya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dikarenakan ruang lingkup Islam, tidak bisa lepas dari tiga komponen, yaitu Akhidah, Syari’at dan Akhlak. Tiga hal ini saling mendukung dan memiliki keterkaitan erat antar satu dengan lainnya.

Aqidah merupakan keyakinan seseorang kepada yang gaib, seperti beriman kepada Allah SWT sebagaimana tersimpul dalam rukun iman yang enam.
Syari’ah, disebut juga dengan ibadah, merupakan jalan atau cara-cara yang wajib dilakukan setiap muslim dalam upaya mendekatkan diri dengan Khaliq-Nya, seperti mendirikan shalat dan lainnya yang yang telah disebutkan dalam rukun Islam.

Sedangkan Akhlak merupakan sikap dari setiap manusia yang dilakukan demi kesempurnaan Akhidah dan Syari’ah atau ibadahnya. Dan semua hal itu diperlukan dalam pengelolaan Manajemen yang Istiqomah.

Leave a Comment

Your email address will not be published.